Ξανθοαρουραίος

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Ξανθοαρουραίος (Δασοσκαπτοποντικός)
Scientific Name: Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Common Name: Bank vole

Scroll to Top
Scroll to Top