Ορεινός Λαγός

Τάξη: Λαγόμορφα
Order: Lagomorpha
Οικογένεια: Λαγοΐδαι
Family: Leporidae
Ονομασία: Ορεινός Λαγός
Scientific Name: Lepus timidus
Common Name: Arctic hare

Scroll to Top
Scroll to Top