Ποταμογλάρονο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλαρόνια – Γλαρονίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Ποταμογλάρονο
Scientific Name: Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Tern

Scroll to Top
Scroll to Top