Ποταμοσφυριχτής, αρσενικό

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριοί-Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Ποταμοσφυριχτής, αρσενικό
Scientific Name: Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
Common Name: Little Ringed Plover

Scroll to Top
Scroll to Top