Ροδόσπιζα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Ροδόσπιζα
Scientific Name: Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Common Name: Scarlet Rosefinch

Scroll to Top
Scroll to Top