Σιβηροπαπαδίτσα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Παρίδαι – Παπαδίτσες
Family: Paridae
Ονομασία: Σιβηροπαπαδίτσα
Scientific Name: Parus cinctus (Boddaert, 1783 )
Common Name: Siberian Tit

Scroll to Top
Scroll to Top