Σταχτοτσικνιάς-Ψαροφάς, ώριμο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιοί – Ερωδιϊδαι
Family: Ardeidae
Ονομασία: Σταχτοτσικνιάς-Ψαροφάς, ώριμο
Scientific Name: Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Common Name: Grey Heron

Scroll to Top
Scroll to Top