Στικτός κάβουρας

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Calappidae
Family: Calappidae
Ονομασία: Στικτός κάβουρας
Scientific Name: Calappa granulata (Linnaeus, 1767)
Common Name: Shame-faced crab

Scroll to Top
Scroll to Top