Στρειδοφάγος, ώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Στρειδοφάγοι-Αιματοποδίδαι
Family: Haematopodidae
Ονομασία: Στρειδοφάγος, ώριμο
Scientific Name: Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Oystercatcher

Scroll to Top
Scroll to Top