Τοιχοδρόμος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τοιχοδρόμοι -Τοιχοδρομίδαι
Family: Tichodromalidae
Ονομασία: Τοιχοδρόμος
Scientific Name: Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)
Common Name: Wallcreeper

Scroll to Top
Scroll to Top