Υβρίδιο Χρυσού Φασιανού & Χρυσόμαυρου Φασιανού

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Υβρίδιο Χρυσού Φασιανού & Χρυσόμαυρου Φασιανού
Scientific Name: Chrysolophus pictus-Chrysolophs amherstiae
Common Name: Hybrid Golden Pheasant & Lady Amherst’s Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top