Χαλκόκοτα, καλοκαιρινό πτέρωμα, ώριμο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Χουλιαρομύτες – Χαλκόκοτες- Θρησκειορνιθίδαι
Family: Threskiornithidae
Ονομασία: Χαλκόκοτα, καλοκαιρινό πτέρωμα, ώριμο
Scientific Name: Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Glossy Ibis

Scroll to Top
Scroll to Top