Χειμωνοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πυγοποδόμορφα
Order: Podicipedidae
Οικογένεια: Πυγοποδίδαι Βουτηχτάρια
Family: Podicipedidae
Ονομασία: Χειμωνοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Horned Grebe

Scroll to Top
Scroll to Top