Βιβλιογραφία

  •  Παφίλης, Π., Βαλάκος, Σ.Δ. (2012). Αμφίβια και Ερπετά της Ελλάδας. Οδηγός Αναγνώρισης. Αθήνα. Εκδόσεις Πατάκη.
  • «herpetofauna.gr – Ελληνική Ερπετοπανίδα»www.herpetofauna.gr
  • Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J. (2016). Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe.. San Diego, USA: Bloomsbury Natural History.
Scroll to Top
Scroll to Top