Βουβός Κύκνος, ώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Κύκνοι-Νησσίδαι- Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Βουβός Κύκνος, ώριμο
Scientific Name: Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Common Name: Mute Swan

Scroll to Top
Scroll to Top