Ευρωπαϊκός Βίσονας

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Ευρωπαϊκος Βίσονας
Scientific Name: Bison bonasus (Linaeus, 1758)
Common Name: European bison

Scroll to Top
Scroll to Top